• +45 4918 1177
  • service@servicepartner.dk

Nedenfor kan du læse nærmere om, Handelsbetingelser for forbrugere (B2C) og Handelsbetingelser for Erhverv (B2B)Handelsbetingelser for forbrugere (B2C)

(Privatpersoner)


§ 1 Omfang
Nærværende købsbetingelser er gældende for køb af service ydelser online på www.servicepartner.dk og i vores fysiske butik.

Hjemmesiden www.servicepartner.dk ejes og drives af ServicePartner Danmark A/S, Ved Klædebo 15, 2970 Hørsholm (herefter SPDK).

Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem SPDK og køber, medmindre andet følger nedenfor.


§ 2 Aftaleindgåelser
Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver.

På www.servicepartner.dk kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.


§ 3 Ejendomsret
Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid.

Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør m.v. fra leveringsdagen.
SPDK har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.


§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af godkendte kreditkort. Køber skal selv afholde alle betalings gebyrer forbundet med betalingen. Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse.
Inden køber vælger at godkende ordren, bliver gebyret oplyst.

Betaling for bestilte varer kan desuden ske ved bankoverførsel. Ved betaling via bankoverførsel er køber ikke beskyttet af indsigelsesordningen.
Ved mistanke om kortsvindel kan SPDK kræve betaling via bankoverførsel.


§ 5 Levering og risiko
Evt levering sker til den af køber oplyste adresse i Danmark. Leverancer til ikke-brofaste øer* foretages af PostNord. Der er ikke mulighed for opbæring, montering eller andre serviceydelser.
*Gælder bla. disse øer: Bornholm (3700), Ærø (5960-5985), Fanø (6720), Fur (7884), Samsø (8305), Læsø (9940).

SPDK leverer ikke til Færøerne eller Grønland. Er køber bosiddende her kan køber enten benytte en leveringsadresse i Danmark eller selv arrangere forsendelsen med afhentning hos SPDK.

Leveringsomkostningerne varierer og afhænger bl.a. af varetype, vægt, leveringssted, leverandør m.v. De samlede leveringsomkostningerne vil altid fremgå, når du bestiller varer på SPDK. Leveringsomkostningerne ligger i intervallet 75 - 1.500 kr. Med mindre andet er skriftligt aftalt, vil forsendelsen blive pålagt PostNords værdiforsikring.

Såfremt forsendelsen udviser tegn på at have været udsat for fysisk overlast, anbefales det at afvise modtagelsen.
Alternativt skal indholdet besigtiges for skader og fejl inden endelig modtagelse accepteres.

Ved modtagelse af produkter opfordres køber til at undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere hurtigst muligt til SPDK.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.


§ 6 Købers ansvar
Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

A: Underretning ved reklamation
Køber skal meddele SPDK om eventuelle mangler ved produkter indenfor rimelig tid fra, at køber har opdaget fejlen. SPDK’s modtagelse af en sådan meddelelse indenfor 2 måneder vil altid være rettidig.

B. Kontakte SPDK for produkt indsendelse ved reklamation
SPDK vil afholde fragtomkostninger, hvis reklamationen er berettiget. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og køber skal huske at gemme kvitteringen for afsendelsen.

Varen sendes til:
ServicePartner Danmark A/S, Ved Klædebo 15, 2970 Hørsholm

Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt.
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.


§ 7 Sælgers ansvar ved

A. Forbruger Reklamation
I tilfælde af mangler ved varen/reparationen, finder købelovens regler om mangler anvendelse så snart det er dokumenteret, at produktet er købt som privat person (Vedlæg kopi af købsfaktura for første gang produktet er solgt af forhandleren).
SPDK tilbyder forbruger reklamationsret på køb af produkter/reparationer iht gældende lov. SPDK forpligter sig derfor til afhjælpe køber, hvis der er en mangel på produktet/reparationen. Dette kan ske enten ved reparation, ombytning, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
SPDK kan ombytte til produkt med tilsvarende egenskaber.

B. Følgeskader
SPDK kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat - på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold.

C. Produktansvar
SPDK’ ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra SPDK´s side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler.
Indirekte tab, data tab og følgeskader dækkes ikke af SPDK.

I tilfælde af at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette SPDK og medvirke til sagens opklaring. SPDK har ret til at besigtige skaden.

Ved skader på enhver form for lagringsmedier, (f.eks. audio-/videokassetter, datatapes, CD-rom, DVD m.m.), som følge af fejl ved produktet, er SPDK's erstatningsansvar begrænset til værdien af tilsvarende uindspillet lagringsmedie.


§ 8. Fortrydelsesret
Eventuelle reservedele og ombytningsenheder er bestillingsvarer og fortrydelsesretten bortfalder, når disses afsendes fra leverandøren, typisk inden for 24 timer fra bestillingen afgives. Påbegyndte serviceydelser såsom backup, geninstallation, tilbudsafgivelse mv., kan ikke fortrydes.


§ 9 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger
Ifølge Persondataloven har SPDK pligt til at oplyse køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

Ingen personlige oplysninger der registreres hos SPDK gives videre til 3. part. Du risikerer altså ikke, at vi sælger oplysningerne eller bruger dem i anden interesse end for at kunne håndtere din reparation eller ordre hos os. Vi skal bruge en rækkeoplysninger herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt evt. enhedens serienummer.

Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. bestilling foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Jf. Persondataloven oplyser vi på forespørgelse om registrererede oplysninger.
Oplysningerne opbevares minimum fem år, hvorefter de slettes.

Den dataansvarlige er:
ServicePartner Danmark A/S
Ved Klædebo 15
2970 Hørsholm

Bliver SPDK opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er SPDK berettiget til at rette eller slette oplysningerne således, at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag. Det er frivilligt, om køber vil give SPDK de ønskede oplysninger, men SPDK er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.

Som registreret hos SPDK har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til den dataansvarlige.
Køber kan klage over SPDK´s behandling af oplysninger om køber til SPDK og til Datatilsynet.

Opdatering til Persondatapolitik med ikrafttrædning d 25 Maj 2018


§ 10 Klageadgang
Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til: service@servicepartner.dk.

Køber har også mulighed for at indbringe klage til Center for Klageløsning og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Læs mere på www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse service@servicepartner.dk
Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 21-05-2018
Handelsbetingelser for Erhverv (B2B)

(Firmaer, foreninger og offentlige instanser)


1. Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud/prisoverslag, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.


2. Prisoverslag

Alle prisoverslag afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver sælger prisoverslag, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder prisoverslaget, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 2 uger fra prisoverslagets dato.


3. Mellemsalg

Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at prisoverslaget over for køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.


4. Pris

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.


5. Betaling

5.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske ved forudbetaling. 5.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber - med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid. 5.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med Nationalbankens officielt fastsatte udlånsrente plus 7 %. 5.4. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfordringer af nogen art.


6. Ejendomsforbehold

6.1. Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 15. 6.2. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted. 6.3. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.


7. Levering

7.1 Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. 7.2. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 21 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger. 7.3. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 12.3., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. 7.4. Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.


8. Emballage

8.1. Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen. 8.2. Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.


9. Produktinformation

Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af sælger for eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.


10. Produktændringer

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.


11. Mangler og reklamation

11.1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. 11.2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. 11.3. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Der er ingen fast sat øvre grænse for antallet af afhjælpnings forsøg eller restriktioner på hvor lang tid et givent afhjælpnings forsøg eller en omlevering må tage. 11.4. Har køber ikke inden 30 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen skriftligt over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. For seperat købte dele, eller dele der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 11.3., påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 90 dage, dog således at sælgers mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 6 måneder fra den oprindelige leveringsdato. 11.5. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse. 11.6. Skriftlig henvendelse skal uden undtagelse ske til sælgers hovedadresse.


12. Ansvarsbegrænsning

12.1 Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. 12.2. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. 12.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun an-svarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. 12.4. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.12.3.


13. Returnering

13.1. Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. 13.2. I de tilfælde, hvor køber returnere det solgte til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.


14. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler. er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.


15. Transport af rettigheder og pligter

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.


16. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.


ServicePartner Danmark A/S

Ved Klædebo 15, 2970 Hørsholm
+45 49181177 / +45 49148102
service@servicepartner.dk
CVR 20000694

© 2019, ServicePartner. Handelsbetingelser | Persondata